msn

Els serveis d’Administració de Comunitats oferts per Viu Bé són els següents:

 • Optimització de les quotes d’escala
 • Revisió dels contractes existents a la comunitat per a detectar clàusules o preus abusius
 • Resolució d’incidències amb efectivitat en un període de temps mínim (seguiment en línia)
 • Servei d’atenció 24 h per sinistres URGENTS
 • Previsió a mig/llarg termini de les obres de conservació/reparació
 • Inspecció Tècnica d’Edificis i altres normatives
 • Preparació i seguiment de demandes judicials
 • Tramitació de Llibres d’actes i NIF
 • Tramitació de subvencions i ajuts públics
 • Redacció de reglaments i estatuts
 • Llibre de l’edifici
 • Certificats de solidesa
 • Redacció i enviament de convocatòries de reunió
 • Assistència a Reunions i aixecament d’acta de les mateixes
 • Fer les notificacions
 • Expedició de Certificats
 • Custodia de la documentació de la Comunitat
 • Vetllar per la conservació dels béns i el bon funcionament dels serveis
 • Vetllar per al compliment dels acords de Junta i les obligacions per part dels propietaris
 • Preparació de Comptes Anuals
 • Pagaments i cobraments